Translate

ट्रिकी शब्द
किरणे
खोजकर्ता
लहर
लघु तरंगे (ल)
हर्ट्ज(हर)
गाव
गामा किरणे (गा)
बैकुरल (व)
एक राजा
एक्स किरणे (एक )
रायेंटजन(राजा)
अह
अवरक्त किरणे(अ)
हर्शैल(ह)
मद
दीर्घ किरणे (द)
मार्कोनी (म)
परी
पराबैंगनी किरने (प)
रिचर(री)
दर्शन
दृश्य किरणे (दर्श)
न्यूटन(न)

Post a Comment

Blogger

Your Comment Will be Show after Approval , Thanks

Ads

 
[X]

Subscribe for our all latest News and Updates

Enter your email address: